top of page
Image by Kelsey Knight

به دنبال کمک هستید؟

ORAM از پناهجویان و پناهندگان دگرباشان جنسی در سطح جهانی محافظت کرده و آنها را قدرت می بخشد ، و باعث ایجاد پایداری و تغییر سیستم می شود.

برای کمک به شما در سفر ، خدمات دوستانه و پناهنده LGBTQ را جستجو کنید

bottom of page