COVID Response 2.jpeg

ماموریت ما

ORAM از پناهجویان و پناهندگان دگرباشان جنسی در سطح جهانی محافظت کرده و آنها را قدرت می بخشد ، و باعث ایجاد پایداری و تغییر سیستم می شود.

 

مسئله ای که با آن روبرو هستیم

در بسیاری از کشورهای جهان ، افراد لزبین ، همجنس گرایان ، دوجنسگرایان ، تراجنسیتی ها ، بین جنسیت ها و کوئیر (LGBTIQ) به دلیل گرایش جنسی و / یا هویت جنسیتی خود با تبعیض و خشونت شدید مواجه هستند.

Please Complete Form

Thank you for your submission!