top of page
Asylum Seekers in Tijuana.jpeg

کار ما

ORAM از پناهجویان و پناهندگان دگرباشان جنسی در سطح جهانی محافظت کرده و آنها را قدرت می بخشد ، و باعث ایجاد پایداری و تغییر سیستم می شود.

جوامع در سراسر جهان

ما افراد را با منابع و فرصت های مورد نیاز برای ایجاد زندگی های امن ، پایدار و توانمند ارتباط برقرار می کنیم. ORAM کمک حقوقی ، پیشرفت اقتصادی از طریق برنامه های معیشتی ، ایجاد ائتلاف ، حمایت از حقوق پناهجویان و پناهندگان LGBTIQ در صحنه جهانی ، ارائه پاسخ اضطراری مهم به جوامعی که ما خدمت می کنیم و راه حل های پایدار را ارتقا می دهد.

bottom of page